Verslag donateursbijeenkomst

Samenvatting donateursbijeenkomst ‘Vrienden van De Hanepraij’ op 21 maart 2024

Aanwezig: 7 bestuursleden, linking pin van De Hanepraij en tien donateurs.
Afwezig met kennisgeving: Directeur Trudy Lugthart, ereleden Ton de Meij en Ton Bremer en Marlies Veenstra.

De nieuwe voorzitter de heer Ad de Jong, heet alle aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden voor, daarna vertelt hij hoe hij in deze functie terecht is gekomen. Hij vindt het fijn om dit te mogen doen, tegelijkertijd is de reden waarom hij gevraagd is, minder positief door het plotselinge overlijden van Sies Hamersma, de vorige voorzitter.

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 maart 2023 wordt doorgenomen.
Penningmeester Kees van Dijk licht toe dat de omzetting van Vereniging naar Stichting wat lang heeft geduurd, doordat ook de rechter er zijn congé aan moest geven. De notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

Het jaarverslag van de secretaris wordt door Netty van der Linde voorgelezen, in de loop van het jaar zijn er acties die zich herhalen zoals Valentijnsdag met bloemen en lekkers, Koningsdag met oranjekoekjes, 13 afdelingen én de afdeling activiteitenbegeleiding ontvangen € 250,– te besteden naar eigen inzicht (met enige verantwoording naar de penningmeester) en betalen we de maandelijkse soirees met optredens en drankjes. Daarna krijgt penningmeester Kees van Dijk het woord. De inkomsten en uitgaven blijven aardig gelijk.

Renate Westerink als linking-pin licht de extra uitgaven voor de drankjes toe en de extra kosten voor het fietslabyrint, elke jaar zijn er nieuwe aanvullingen, waar we een abonnement op hebben.

Mevrouw Ineke Oude Boerrigter vraagt waarom er een negatieve begroting is. De penningmeester is nogal wat aan de zuinige kant en voorzichtig. We bewaken een ‘bodem’, maar vragen steeds om voorstellen vanuit het huis wat nodig is waar zoveel mogelijk bewoners profijt van hebben en waar
we het geld ook aan besteden. De coronatijd zorgde voor een ophoging van het saldo, daar er geen optredens en bijeenkomsten gehouden konden worden.

Er ligt voor 2024 een aanvraag voor aankleding van een tuinterras, maar dit moet nog nader uitgewerkt worden.

Mevrouw Ineke Oude-Boerrigter heeft samen met de heer Ton de Meij de financiën gecontroleerd over 2022 én 2023 en in orde bevonden. Zij is samen met de heer de Meij ook voor 2024 weer benoemd tot kascommissie.
Het bestuur wordt decharge verleend.

Wat verder ter tafel komt is dat de nieuwe voorzitter nog even toelicht dat de voorheen leden nu donateurs worden. We willen een open stichting zijn met goede communicatie. Het jaarverslag komt volgend jaar in januari op de website.
Er worden briefjes uitgedeeld en we bedenken in groepjes wat voor tips er voor het bestuur zijn om de naamsbekendheid (en o.a. dus nieuwe leden) te stimuleren. De uitkomsten nemen we mee om te zien wat we kunnen verbeteren of meer de accent op leggen.
Er zijn geen vragen van de aanwezigen. Voorzitter Ad de Jong vraagt wel of er mensen zijn die wellicht nu of in de toekomst mee willen gaan werken. Het bestuur is (Zoals in vele besturen tegenwoordig) inmiddels enigszins ‘op leeftijd’.

Netty van der Linde, secretaris