Beleidsplan van de Stichting Vrienden van de Hanepraij 

Inleiding
Dit is het beleidsplan van de Stichting Vrienden van De Hanepraij (hierna stichting). Het doel van de stichting is in de statuten van 22 juli 2013 vastgelegd. Lees verder onder “doelstelling”.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel: de ontwikkeling en verbetering van de recreatieve activiteiten ten behoeve van bewoners van Verpleeghuis De Hanepraij, zulks in nauw overleg met de bewoners en hun familieleden, alsmede met de in het aanwezige ontspanningscommissie en de directie van het verpleeghuis.

Werkzaamheden

Het bestuur van de stichting komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering wordt naar de voortgang van de activiteiten gekeken en wordt telkenmale het financiële verloop besproken. De stichting schrijft jaarlijks een donateursbijeenkomst uit waarbij de donateurs worden geïnformeerd over de verrichte en te verrichten activiteiten en wordt financiële verantwoording afgelegd.

Financieel beleid
De stichting streeft ernaar jaarlijks te beschikken over een financiële buffer ten behoeve van de continuïteit van de ‘Vrienden van’. De structurele activiteiten zoals het ondersteunen van recreatieve, alsmede  amusementsprogramma’s, zullen zoveel mogelijk vanuit de jaarlijkse inkomsten van donateurs worden bekostigd waardoor het vermogen van de stichting zo min mogelijk wordt belast.

Het bestuur
De inzet van de bestuursleden is op vrijwillige basis. De stichting kent geen beloningsbeleid. Er is slechts een vergoedingsregeling voor gemaakte kosten welke, met inachtneming van het zuinigheidsbeginsel, zijn gemaakt. Het ontvangen geld kan daardoor zoveel mogelijk worden besteed aan de gestelde doelen.

Ontwikkeling en verwachting
Een constante activiteit van de stichting is het werven van donateurs. Gezien het grote verloop van bewoners in het verpleeghuis kent het donateursbestand regelmatig opzeggingen maar ook aanmeldingen van (familie van) nieuwe bewoners. Naast giften van donateurs kent de stichting ook inkomsten van sponsors.  Als tegenprestatie aan de sponsors worden zij genoemd op de sponsor-pagina van de website van de stichting. Ook worden regelmatig verkoopakties gehouden waarbij werving van donateurs een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Regelmatig schrijft de stichting fondsen aan om geld te genereren voor de wat grotere aankopen ten behoeve van de bewoners. Zo is in 2013 een aanzienlijk bedrag bijgedragen bij de aanschaf van de rolstoelbus; heeft de stichting in 2014 een fietslabyrint geschonken en kon de stichting in 2016 de bewoners van de psychogeriatrie verblijden met een tovertafel.
De stichting wil zich de komende tijd inzetten om financiële hulp te bieden en daardoor bij te dragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder de bewoners.

Het zijn uiteindelijk  de donateurs die nodig zijn om voor de bewoners het verschil te maken en bij gelegenheden als Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis iets extra’s te doen om het verblijf in het verpleeghuis te veraangenamen.

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Anbi-nummer van de stichting luidt RSIN 8047.49.681.