Inleiding
Dit is het beleidsplan van de vereniging Vrienden van De Hanepraij (hierna vereniging). Het doel van de verenigng is in de statuten van 22 juli 2013 vastgelegd. Lees verder onder “doelstelling”.
Doelstelling
De vereniging stelt zich ten doel: de ontwikkeling en verbetering van de recreatieve activiteiten ten behoeve van bewoners van Centrum De Hanepraij, zulks in nauw overleg met die in het centrum aanwezige bewoners en hun familieleden, alsmede met de in het centrum aanwezige ontspanningscommissie en de directie van het centrum.

Werkzaamheden
Het bestuur van de vereniging komt minimaal 4 keer per verenigingsjaar bij elkaar. Tijdens de vergadering wordt naar de voortgang van de activiteiten gekeken en wordt telkenmale het financiële verloop besproken. De vereniging schrijft jaarlijks een ledenvergadering uit waarbij de leden worden geïnformeerd over de verrichte en te verrichten activiteiten en wordt financiële verantwoording afgelegd.
Financieel beleid
De vereniging streeft ernaar jaarlijks te beschikken over een financiële buffer ten behoeve van de continuïteit van de “Vrienden”. De structurele activiteiten zoals het ondersteunen van recreatieve- alsmede amusementsprogramma’s zullen zoveel mogelijk vanuit de jaarlijkse inkomsten van donateurs worden bekostigd waardoor het vermogen van de vereniging zo min mogelijk wordt belast.
Het bestuur
De inzet van de bestuursleden is op vrijwillige basis. De vereniging kent geen beloningsbeleid. Er is slechts een vergoedingsregeling voor gemaakte kosten welke, met inachtneming van het zuinigheidsbeginsel, zijn gemaakt. Het ontvangen geld kan daardoor zoveel mogelijk worden besteed aan de gestelde doelen.
Ontwikkeling en verwachting
Een constante activiteit van de vereniging is het werven van leden. Gezien het grote verloop van bewoners in het verpleeghuis kent het ledenbestand regelmatig opzeggingen maar ook aanmeldingen van (familie van) nieuwe bewoners. Naast giften van leden kent de vereniging ook inkomsten van sponsors. Als tegenprestatie aan de sponsors worden zij genoemd op de sponsor-pagina van de website van de vereniging. Ook worden regelmatig verkoopakties gehouden waarbij werving van leden een belangrijk onderdeel uitmaakt.
Regelmatig schrijft de vereniging fondsen aan om geld te genereren voor de wat grotere aankopen ten behoeve van de bewoners. Zo is in 2013 een aanzienlijk bedrag bijgedragen bij de aanschaf van de rolstoelbus; heeft de vereniging in 2014 een fietslabyrint geschonken en kon de vereniging in 2016 de bewoners van de psychogeriatrie verblijden met een tovertafel.
De vereniging wil zich de komende tijd inzetten om financiële hulp te bieden en daardoor bij te dragen aan de bestrijding van eenzaamheid onder de bewoners.


Het zijn uiteindelijk de leden die nodig zijn om voor de bewoners het verschil te maken en bij gelegenheden als Koningsdag, Sinterklaas en Kerstmis iets extra’s te doen om het verblijf in het verpleeghuis te veraangenamen.
De vereniging is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het Anbi-nummer van de vereniging luidt RSIN 8047.49.681.